Home        News & Events        OCU        Links        Contact        Alumni

 
 

ภายหลังจากการเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้นำไปสู่การเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นระยะติดต่อกันยาวนานกว่า 13 ปี และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่สำคัญอีกครั้งเพื่อร่วมกันจัดตั้งสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา ณ กรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนกิจกรรมตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา  กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีเป้าหมายในการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีความรู้ความสามารถสูง และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในโครงการทางอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

เนื่องด้วยความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา  ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความตื่นตัวในบทบาทของภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักศึกษาและนักวิชาการชาวญี่ปุ่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา กรุงเทพฯ (OCU-BKK) จะเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าว.

 

ยินดีต้อนรับ click for English